tel 0-2127-7000 ต่อ 4956, 6609, 6603, 4954, 6832

เข้าสู่ระบบ


รายชื่อหลักสูตร

A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course)
    เป็นหลักสูตรบังคับที่ "เจ้าหน้าที่" หรือ "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" ผู้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาเรียนจำนวน 5 วิชา รวม 22 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับอื่นๆ ต่อไป
ปิดรับสมัครการลงทะเบียน