tel 0-2127-7000 ต่อ 4956, 6609, 6603, 4954, 6832

เข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

           *** กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ของท่าน** กรอกอักขระหรือตัวเลขไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร **

** กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน **
  ข้อมูลของสมาชิก


** กรอกเป็นตัวเลขทั้งหมดเช่น 0801234567 **
 ข้อมูลหน่วยงาน

 เจ้าหน้าที่
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
** ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิกซ้ำที่หัวข้อเดิม **

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ กรมบัญชีกลาง ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น