tel 0-2127-7000 ต่อ 4956, 6609, 6603, 4954, 6832

เข้าสู่ระบบ  

ประกาศจากหลักสูตร
 รับสมัครฝึกอบรม 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 
 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ 

  • การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564